fb

San Francisco County

County of San Francisco; Seat 4  

  • Andrew Y.S. Cheng: 5 (JI: 2, Q: 7) 
  • Phoenix Streets: 4 (JI: 1, Q: 7) 

County of San Francisco; Seat 7  

  • Maria Evangelista: 3 (JI: 2, Q: 4) 
  • Curtis Karnow: 5 (JI: 1, Q: 9) 

County of San Francisco; Seat 9  

  • Kwixuan A. Maloof: 3 (JI: 1, Q: 5) 
  • Cynthia Ming-Mei Lee: 4 (JI: 2, Q: 7) 
  • Elizabeth Zareh: 5 (JI: 4, Q: 7) 

County of San Francisco; Seat 11  

  • Niki Judith Solis: 3 (JI: 1, Q: 6) 
  • Jeffrey S. Ross: 5 (JI: 1, Q: 9) 

Pin It on Pinterest

Share This